školní rok 2015/16

 

 

 

KLÍČE DO DĚTSKÉHO SVĚTA

Svazkem klíčů budeme dětem postupně odemykat dvěře k poznání světa, který je denně obklopuje.

 

Pro školní rok 2015-16 je stanoveno 5 integrovaných bloků

 

1. ODEMYKÁM TEĎ, TEN ŠKOLKOVÝ SVĚT

-

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

Hlavním cílem prvního bloku je odemknout novým dětem školkový svět plný her a nového přátelství. Seznámit je s prostředím mateřské školy, s jejím okolím, s novými kamarády, s učitelkami a zaměstnanci školky. Naší snahou bude především nové děti nenásilně začlenit do kolektivu dětí, zvládnout odloučení od rodičů a najít důvěru v učitelkách. Ve školkovém světě si vytvoříme společná pravidla k pohodovému, příjemnému a bezpečnému soužití . Budeme pozorovat okolí školky – změny počasí, odlet ptáků, přírodu a především přiléhající lesy a jejich obyvatele.

 

 

2. SLUNÍČKO JDE BRZY SPÁT, PŘÍRODU CHCE ZAMYKAT

-

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

 Dalším klíčem pomůžeme sluníčku zamknout přírodu a uložit ji k zimnímu spánku. Budeme si všímat změn v přírodě souvisejících s nadcházejícím podzimem. Na vycházkách budeme sbírat nejrůznější podzimní plody, které se naučíme pojmenovat. Budeme je poznávat všemi smysly. Použijeme je při hrách, budeme je třídit, řadit a porovnávat. Využijeme je při výtvarných a pracovních činnostech. V dramatických hrách na zahradníky, houbaře, pekaře se naučíme chápat lid. pocity a nebudeme se stydět projevit pocity vlastní. Celým integrovaným blokem se budou prolínat české lidové i umělé písničky a přísloví, které děti doprovodí pohybem a hudebními nástroji.  

 

 

3. BÍLÁ BRÁNA ODEMČENÁ, DO POHÁDKY OTEVŘENÁ

-

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

Odemčením bílé brány děti vstoupí do zimního světa. Světa plného sněhu, čistoty, zvonivých rampouchů, ledu, mrazu, vánočního třpitu a pohádek. Naučíme děti vnímat krásu zimní přírody. Budeme zkoumat vlastnosti ledu a sněhu. Důraz bude kladen na vytvoření návyků zdravého živ. stylu. Prozkoumáme svoje tělo, naučíme se pojmenovat jeho části, rozlišit aktivity podporující zdraví člověka. Seznámíme se s nejrůznějšími zimními sporty.
Součástí integrovaného bloku je probouzet zájem o zvyky a lidové tradice – oslavy Mikuláše, Vánoc, Nového roku. Seznamovat děti s lidovými řemesly. V období adventu chceme, aby si děti uvědomily citovou vazbu k rodinným příslušníkům. Je to vhodný čas pro rozhovory na téma rodina. Děti se naučí znát jména rodičů, jejich profese, bydliště. Posílíme mezilidské vztahy.
Budeme poznávat kouzlo pohádek, probouzet v dětech výtvarnou i hudební fantazii a připravovat se na karneval v MŠ.
 
 
 

4. PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM, ZEM OTVÍRÁ ZLATÝM KLÍČKEM

-

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

Zlatým klíčkem probudíme jaro. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s pohybem a experimentováním. Budeme posilovat radost z objeveného, probouzet zájem, zvídavost dětí a hledat odpovědi na otázky týkající se barevné probouzející se jarní přírody. Budeme pozorovat květiny, stromy, rostliny, hmyz, domácí zvířata a jejich mláďata, práci na zahrádkách a polích.
 Společně přivítáme svátky jara. Vyzkoušíme si některé velikonoční lidové tradice a zvyky. Budeme tvořit příběhy s jarní tématikou, rozšiřovat fantazii, představivost a slovní zásobu.
 

 

 

5. CELÝ ŠIRÝ SVĚT, ODEMKNEME HNED

-

 Základní chrakteristika / cíl - záměr/ : 

S posledním klíčem se nám otevře svět. Nejrůznějšími dopravními prostředky se rozjedeme po celé Zeměkouli. Upozorníme děti na bezpečný pohyb v silničním provozu.  Za pomocí map a encyklopedií poznáme život v dalších zemích a jiných kulturách. Budeme u dětí podporovat toleranci k lidem všech barev pleti.
Vyprávět si budeme také o naší zemi. O lidech, kteří zde žijí. O každém z nás. Co máme rádi, co dovedeme, co se nám líbí. Budeme se snažit, aby si děti uvědomily své vlastní hodnoty.