MENU

Školní řád

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Koloveč, okres Domažlice, příspěvková organizace

Č.J. : 306/13

 

Ředitelka : Helena Moudrá

      IČO  školy : 606 10 743

            REDIZO : 664 000 185

      Organizace zřízena k 1.1.2003 KÚ Plzeňského kraje, zapsána v obchodním rejstříku  vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Pr, vložce číslo 250 dnem 11.2.2003                   

·        Zřizovatel : Městys Koloveč, U Staré fary 142

       IČO : 00 253 481

Tento školní řád je platný od 1.1.2014 pro pracoviště

 • MŠ Koloveč, Sportovní 306 – 2 třídy částečně věkově smíšené / budova ve správě/
 • MŠ Těšovice, Těšovice 30 – jednotřídní škola / budova v nájmu /

 

                                   Naše koncepce, cíle a záměry

 • veškeré činnosti v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy
 • snažíme se vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy)
 • základní podmínky této koncepce jsou
  • idylická pohoda
  • harmonické vztahy
  • útulné prostředí
  • radostná atmosféra
 • dbáme na to abychom
  • ocenili snahu každého dítěte
  • zprostředkovávali dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností
  • vytvářeli příležitosti k vnitřní motivaci dítěte a ukázali mu, jak zajímavá a dobrodružná činnost je učení
 • společně s dětmi si vytváříme vlastní pravidla soužití v MŠ

 

 

 

 

 

 

Organizace provozu mateřské školy

 

I. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci březnu.

V tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout a vyplnit v den vyhlášení zápisu v budově příslušné mateřské školy, kam rodiče chtějí dítě přihlásit – MŠ Koloveč, Sportovní 306 nebo MŠ Koloveč, pracoviště Těšovice. V den zápisu obdrží rodiče evidenční list dítěte, který si nechají potvrdit od lékaře, plnou moc a informační leták, kde jsou potřebné pokyny pro správní řízení a kritéria přijímání dětí do MŠ. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

 

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 je stanovena pro každý školní rok v měsíci červnu pro následující školní rok

 

 

  Úplata za školní stravování dětí

 

 je stanovena vedoucí školní jídelny pro ŠJ Koloveč a vedoucí školní jídelny pro ŠJ Těšovice a schválena ředitelkou školy.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Platby probíhají:

 v hotovosti u

 • MŠ Koloveč – Jany Součkové
 • MŠ Těšovice – Heleny Moudré

bezhotovostním převodem na účet MŠ 181413540/0300

Na začátku  š.r. zákonný zástupce dohodne s ředitelkou způsob platby. Úhrada se děje zpětně za měsíc a musí být uhrazena do 15. dne v měsíci.

 

III. Evidence dítěte

 

Při nástupu dítěte do MŠ zaktualizují rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém budou vyplněna všechna požadovaná data.

Rodiče v EL určí osoby, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat. Osobě, která nebude uvedena v EL učitelky dítě nepředají

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu  dětský lékař, a to před přijetím dítěte do mateřské školy - tento údaj je nutný pro rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV. Provoz mateřské školy

 • MŠ Koloveč

Provoz  mateřské školy je od  6,30  do 16.00 hodin.

 

 • MŠ Těšovice

Provoz  mateřské školy je od  7,00  do 16.00 hodin. / do provozní doby je zahrnuto svážení a rozvážení dětí linkovými autobusy z Hlohovčic do Těšovic a zpět z Těšovice do Hlohovčic

 

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

 

 

Zabezpečení budovy -  po 8 hod. se obě budovy zamykají.

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, nebo telefonicky.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců / uvedených v EL / až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Ve výjimečných případech může zákonný zástupce poslat písemný požadavek o mimořádném vyzvednutí dítěte z MŠ , kde uvede: jméno osoby, které může být dítě předáno, číslo OP pověřené osoby, datum a podpis zákonného zástupce.

 

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách školy: www.mskolovec.cz, nebo na nástěnkách v šatnách dětí.

 

 

Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

Nástup dětí

 • dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce
 • při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim

Spontánní hry

 • od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí

Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)

 • probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

 

Pohybové aktivity

 • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti,
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

Pobyt venku

 • minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů
 • v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven
 • pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích
 • co nejvíce využíváme školní zahradu, hřiště, vycházky
 • údržbu školní zahrady provádí Městys Koloveč, nebo provozní zaměstnanci
 • vlastníkem zahrady i herních prvků v MŠ Těšovice je Obec Srbice, která provádí údržbu
 • pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou

Odpočinek, spánek

 • vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, relaxační hudbě apod., poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové činnosti, klidné hry)
 • lehátka a lůžkoviny denně připravují a uklízí uklizečka
 • starší děti skládají lůžkoviny samy

Stravování

 • vlastní strava připravená ve školní kuchyni, časový odstup mezi jednotlivými jídly nesmí přesáhnout 3 hodiny
 • svačiny se podávají v době od 8,30 do 9,00 hodin,odpoledne od 14,30 do 15,00 hodin
 • kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin
 • děti si samy prostírají a samy se obsluhují – mají možnost vybrat si množství potravin, po jídle odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • děti mají celý den k dispozici dostatek ovoce a zeleniny
 • obědy se vydávají od 11,45 do 12,15 hodin
 • jídlo na talíře připravují provozní zaměstnanci, dítě má právo si žádat o množství
 • při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí,
 • všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka nebo provozní personál
 • stravování dětí se řídí Vyhláškou o školním stravování č .107/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Pitný režim

 • děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťují kuchařky) a své hrnečky
 • učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby, nápoje se obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje
 • ke slazeným nápojům je vždy nabízena i čistá voda

Otužování

 • pravidelné větrání tříd
 • uklizečka - topička sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo

Způsob nakládání s prádlem

 • způsob praní prádla- rodiči dětí , MŠ
 • výměna prádla:
  • ručníky - 1x týdně  / pere MŠ /
  • lůžkoviny - 1x za 2 týdny / perou rodiče /
  • pyžamo - 1x za 2 týdny / perou rodiče /
 • v případě potřeby se výměna provádí ihned / použité prádlo se ukládá do jednorázových igelitových pytlů/
 • výměnu prádla zajišťuje uklizečka v určených termínech
 • čisté prádlo je uloženo ve skladu  prádla v MŠ

Bezpečnostní opatření

 • rodiče jsou povinni předat osobně dítě paní učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ
 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě
 • zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu
 • bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům
 • pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenávat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou
 • děti jsou společně pojištěny u Kooperativy.

 

 

 

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Rodiče mají právo:

 

-           na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

-           po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

-           konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

-           přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

-           projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

-           požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

 

 

Dítě má právo:

 

 

-           aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

-           být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

-           na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

-           být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

-           být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 

Helena Moudrá – ředitelka MŠ