Třídní vzdělávací program

„ JSEM NA SVĚTĚ RÁD, CO VÍC SI MŮŽU PŘÁT“

Pro školní rok 2019 -20 jsou stanoveny 4 integrované bloky    

1. „Jsem na světě a oči mám, a když se kolem podívám, tak vidím tolik lidí a také oni mě vidí“

Základní charakteristika /cíl, záměr/:

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a orientovat se v něm. Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy, školní zahrady. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ a jejich profesemi. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. Vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí); rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi a dospělými, kamarádi); pravidla vzájemného chování.

2. „Jsem na světě a ruce mám, a když ti je obě podám, tak můžu blízko tebe být a o co mám se rozdělit“

Základní charakteristika /cíl, záměr/:

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Jak se na zimu připravují zvířátka. Odlet ptáků na jih, starost člověka o domácí i volně žijící zvířata příprava krmení na zimu. Poslech povídek, pohádek i bajek, v nichž vystupují zvířátka.

3. „Jsem na světě a nohy mám, a když se na cestu vydám, tak vedle sebe můžeme stát a o sebe se opírat“

Základní charakteristika /cíl, záměr/:

Období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zpívání koled. Lidové tradice a zvyky. Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení – pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne. Zimní období je čas pohádek a příběhů.

4. „ Jsem na světě a mohu žít, co krásnějšího může být, vždyť barevný je každý den a tolik hezkého je v něm“

Základní charakteristika /cíl, záměr/:

Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin, probouzející se příroda – hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Poznávání domácích a exotických zvířat a jejich mláďat. Předškoláci se připravují na zápis do školy, učí se svou adresu, kde pracují rodiče, znát různá povolání a řemesla. Oslava Velikonoc, seznamování s tradicemi a zvyky, vyprávění o významu velikonočních svátků. Týden kouzelného čarování – převleky čarodějnic. Oslava svátku maminek.

Vyprávění s dětmi o naší zemi, o cizích zemích, našem městě. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Varování na nebezpečí, které na nás číhá – neznámý prostor, cizí lidé, zvířata. Poznávat jiné národy, život v jiných zemích, vesmír. Pozorování rozkvetlé louky, život různého létavého a lezoucího hmyzu. Znát názvy živočichů žijících ve vodě, obojživelníků a zvířat žijících u vody. Poznávat zvířata žijící v moři, život u moře a na pláži.

Oslava dne dětí, rozloučení s předškoláky, pasování na školáky