Let’s start journey in time art

Pravěké jeskynní kresby

Projekt jsme začali povídáním o pravěku a prohlížením pravěkých jeskynních kreseb. Použili jsme knihu Cesta dětí do staletí. Děti nejprve napodobili povrch kamene, zmuchláním a opětovným narovnáním papíru, a pak kreslili uhlem. Většinou ztvárnili pravěký lov.


Představujeme se

Nejstarší děti vytvořily krátké video v aplikaci Stop Motion, představily svoji školku a Českou republiku.


Země, které se projektu účastní

Do projektu jsou zapsány 4 země: Česko, Slovensko, Polsko, Turecko.

https://www.pictramap.com/app/view?p=3da1dc


O projektu

Pro naše nejstarší děti jsme si letos připravili eTwinningový projekt s názvem Let’s start journey in time with art (Pojďme začít s uměmím).

Projekt je zaměřený na výtvarné umění v jednotlivých historických obdobích – od pravěku po současnost. Citlivou formou přizpůsobený pro předškolní děti, které praktickými aktivitami poznají charakteristické znaky období, nejznámější umělce a umělecká díla své a partnerské země. Seznámí se s různými výtvarnými technikami a materiály.

Cíle

 • zábavnou, zážitkovou formou poznat charakteristické znaky umění v pravěku, starověku, středověku a novověku
 • uvědomit si plynutí v čase, pojmy: minulost, budoucnost, přítomnost
 • poznat nejznámější umělce a umělecká díla vlastní a partnerské země
 • rozvíjet představivost, fantazii, zručnost a kreativitu dětí
 • seznámit děti s nejrůznějšími výtvarnými technikami a materiály, tvořivě je využívat, experimentovat s nimi
 • využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí školy
 • naučit se spolupracovat, vzájemně se inspirovat
 •  zvýšit zájem o výtvarné umění, všímat si uměleckých děl v okolí
 • zvýšit poznatky o existenci jiných zemí, kultur, národů

Postup práce

1.  Představení své školy a země

2. Vytvoření loga projektu

3. Pravěk – kresba uhlem (pravěká zvířata), modelování keramickou hlínou (pravěké sošky)

4. Starověk – vytváření starověkých staveb, malování pyramid, modelování římských bohů

5. Středověk – malování, kreslení, stavění, koláž hradů, seznámení mozaikou

6. Novověk – kopírování děl národních umělců novověku

7. Moderní umění – kopírování děl národních umělců moderního umění

8. Současné umění –  seznámení s abstraktní malbou, koláží, akční malbou

9. Návštěva galerie, muzea

10. Výstava vzniklých děl ve škole, zapojení rodičů

11. Vytvoření elektronické knihy s pracemi dětí

12. Zhodnocení projektu

Očekávané výstupy

 • uvědomit si plynutí v čase
 • získat základní charakteristické znaky umění v pravěku, starověku, středověku, novověku, moderní a současné době
 • vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky a práci s různými výtvarnými materiály
 • zvládat jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka
 • vyjadřovat svou představivost, fantazii a kreativitu
 • poznat blíže kulturu své země, znát některé umělce
 • mít základní povědomí o existenci různých zemí, národů a kultur
 • aktivní spolupráce dětí, pochopení názoru druhého
 • upevnění kontaktů a přátelství s partnerskou školou
 • učitelé se zdokonalí v používání informačních technologií a nejrůznějších aplikací