Račte vstoupit

Úspěchy projektu

Tento projekt byl velmi úspěšný, získal certifikát kvality a evropský certifikát kvality.


Aktivity projektu

Při tvorbě nových web stránek školky byly veškeré informace o projektu bohužel vymazány. Aktivity projektu lze nalézt zde: https://twinspace.etwinning.net/9510/home


Školy, které jsou do projektu zapojené


O projektu

Realizací aktivit s cirkusovou tématikou vést žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků .
V procesu realizace projektu poznávání zákonitostí přírody, života zvířat na svobodě a v zajetí, hudebních nástrojů, výtvarného a literárního umění spojeného s cirkusovým prostředím.
Pomocí prostředků ICT zachycení a zpracování všech aktivit spojených s jejich realizací. Vytvořením společných česko-slovenský sborníků shrnutí realizovaných činností a jejich následné porovnání.
Prostřednictvím cirkusu, jako zábavného fenoménu, zprostředkovat žákům aktuální témata dnešní doby, jako migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů a respektovat i jiné kultury než svou vlastní (multikulturní výchova).
Za pomoci tvůrčích aktivit umožnit žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučit jejich kritickému myšlení ve vztahu k médiím (mediální výchova).
Navázáním na aktivity klaunů ve zdravotnictví vést k empatii a schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.
Doba trvání: 10 měsíců (září – červen)
Věk: 6 – 10 let

Cíle

– snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, zaměřit volnočasové aktivity na různé druhy fyzické aktivity, využívat přirozenou potřebu fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost
– upozornit na zásady správného stravování, zdravou výživu a boj proti dětské obezitě
– využívat média jako zdroj informací, vzdělání, ale i naplnění volného času
– rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace
– vyjádřit postoj k tématu různými výrazovými prostředky (zásobník výtvarných námětů, literární a hudební zpracování tématu)
– rozvíjet empatii, poznávání a pochopení druhého člověka
– zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)
– rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost pomocí vhodných příkladů
– porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společné díla

Postup práce

1. VÍTEJTE V CIRKUSE (úvod, pozdravy v různých jazycích, cirkusová hymna, pochod, tvorba poutačů, plakátů …)
2. KOUZLA A ČÁRY (společný zásobník krátkých videí s názvem „Kouzelná škola“, jednoduché fyzikální pokusy prezentovány jako kouzla a čáry)
3. ŠAŠOVINKY (výtvarně a literární zpracována téma klaunů, šašků, mimů, tvorba humorných scének, gagů, vtipů …)
4. ZVÍŘECÍ UMĚLCI (zvířata v cirkusu, tvorba básní, živé leporelo, Svoboda zvířat – etické aspekty, práva zvířat – vývoj a historie, porovnání v minulosti a dnes …)
5. V ŘÍŠI AKROBACIE (nácvik jednoduchých akrobatických cviků, pokusy s rovnováhou předmětů, tvorba knihy s názvem „Akrobatická abeceda“ – pomocí změny polohy znázornit tvary jednotlivých písmen + prstová abeceda …)
6. CIRKUSOVÝ ORCHESTR (poznávání hudebních nástrojů, výroba vlastních, hra na ně …)
7. NENÍ CIRKUS JAKO CIRKUS (cirkus v literatuře a umění, vlastní texty s cirkusovou tématikou)
8. ZE ZÁKULISÍ (tvorba rekvizit, kulis, šití kostýmů, stavba šapitó …)
9. O PŘESTÁVCE (vození na koních, fotografování se zvířaty, cirkusovými atrakcemi, výroba a prodej klaunských nosů, papírových květin, světélkujících hraček pro děti …)
10. ZDRAVOTNÍ KLAUNI (pokus o navázání spolupráce)

Očekávané výsledky

– pohybově zdatnější děti s pozitivním vztahem k jakémukoliv druhu pohybové aktivity
– získání zdravých stravovacích návyků
– snížení počtu obézních dětí
– zapojení širší veřejnosti do projektových aktivit
– „Budování lidskosti“ prostřednictvím spolupráce s neziskovými organizacemi
– aktivnější účast žáků na vyučování i mimo něj
– tolerance k různým kulturám a tradicím, k potřebám jiných lidí, solidarita, respekt k názorům jiných lidí
– upevnění kontaktů a přátelství s partnerskou školou
– zdokonalení se v používání informačních technologií
– veřejně přístupné prostředí TwinSpace, školní a třídní weby
– zapojení ostatních kolegů ve škole do projektu