HAPPY MATH

Evropský certifikát kvality

Za projekt jsme získali také Evropský certifikát kvality.


Slováci získali za projekt 1. místo v národní soutěži

Blahopřejeme naší kolegyni Daniele Virágové, která na Slovensku získala 1. místo v Národní soutěži eTwinning 2023 za náš loňský společný projekt Happy Math.

Také my jsme získali certifikát kvality


Projekt získal v Polsku a na Slovensku certifikát kvality


Zhodnocení projektu

Učitelé hodnotili projekt pomocí google formuláře.

Děti shlédly výstupy jednotlivých aktivit projektu. Zavzpomínaly na jejich realizaci a povídaly si, co se jim líbilo nejvíce. K hodnocení projektu jsme využili komunitní kruh a klubíčko vlny. Nakonec jsme vše zapsali do slovního mraku.


Pozdrav na rozloučenou

Každá partnerská škola se rozloučila koláží svého města, které děti namalovaly.

Naše vesnice Těšovice

Naše koláž na rozloučenou


Počítání jara v ChatterKid

Děti sbíraly přírodní látky do sklenic, sečetly a odečítaly je. Potom vše nakreslili a procvičili si čísla. Nakonec obrázky nahráli v ChatterKid.


Oslavme matematiku básničkou

Oslavme matematiku napsáním společné básně. Každá škola nakreslí obrázek a podle obrázku napíše básničku. Obrázek může být o tvaru nebo čísle nebo symetrii nebo jak se každá škola rozhodne.

Naše děti se rozhodly vymyslet básničku o holčičce. Hledaly rýmy k jednotlivým slovům a zkoušely přiřadit číslovky od 1 do 6. Užily si mnoho legrace. Společně podle vytvořené básničky holčičku namalovaly.

Byla 1 holčička,

ta měla 2 očička.

Na hlavě 3 culíčky,

šatičky zdobily 4 knoflíčky.

5 malinkých prstíků,

drželo 6 klacíků.

Všechny básně: ZDE


Společný plakát ke Dni eTwinningu 9. května

Každý partnerský stát si vylosoval část plakátu, který měl za úkol vybarvit. Naše děti si vylosovaly část plakátu s číslem 5.

Výsledný plakát všech škol.


Tancování s BeeBot

Úkol:

Na jaře včelky létají z květu na květ, jako by tančily. 

Naprogramujte BeeBot podle zadaného programu na tuto krásnou hudbu. Chopin, Spring Waltz.

Úkol byl opravdu hodně těžký, ale děti si s ním opět poradily.

Partnerské školy

Turecko
Slovensko, Prešov
Slovensko, Košice
Řecko

Čísla a berušky

Úkol: Naprogramujte svého robota, aby sledoval travnatou cestu od čísla ke stejnému počtu teček na berušce.

Naše děti skvěle spolupracovaly.

Partnerské školy

Slovensko
Polsko

Návštěva hmyzu s BeeBot

Úkol: Naprogramujte robota a pomozte Betsy hledat hmyz v trávě.

Naše děti zvládly tento úkol na jedničku 🙂

Partnerské školy

Slovensko
Polsko

S Betsy zachraňujeme hmyz

Děti se seznámily s pohádkou. Poznaly jak vypadá lupa, dívaly se na hmyz přes digitální mikroskop a pozorovaly hmyz a drobné živočichy na školní zahradě.

Děti hledaly hmyz na pracovních listech a počítaly množství jednotlivých druhů hmyzu.

Děti si procvičily čísla, porovnávaly množství teček na beruškách.

Děti se seznámily se šestiúhelníky. Skládaly včelí plástve podle vzoru.

Děti se seznámily se základy obsahu a obvodu těles. Pokusila jsem se o rozvoj kombinatorického myšlení u dětí. Sestavovaly trávník z parket různého tvaru.


Symetrické obrázky

S dětmi jsme si povídali o domácích a hospodářských zvířatech. Děti tvořily dvojice zvíře a mládě, zvíře a stín, porovnávaly množství. Nakonec se pokusily symetricky dokreslit kuřátko. Pro mladší děti to bylo těžké, ale zvládly to.

Práce partnerských škol.


Malování podle čísel

Další procvičování čísel.

Řecko

Slovensko, Košice

Slovensko, Prešov

Polsko

Naše školka


Velikonoční online hraní

Děti si zahrály online velikonoční hru. Přiřazovaly kraslice k číslům. Byla to velká zábava. Je poznat, že se děti naučily čísla již dobře poznávat. Chybovaly minimálně.


Vymýšlíme jarní příběh

Všechny partnerské školy společně vymýšlely jarní příběh legračních čísel a kreslily ke své části příběhu ilustrace.

https://www.storyjumper.com/book/read/150403641


Slavíme Mezinárodní den matematiky

https://www.storyjumper.com/book/read/151642431/640de1d02fdd6


Binární kódování

Děti měly za úkol vytvořit nápis MATH GAMES podle binární abecedy.


Pohádka O hladové housence

Začátkem jara děti shlédly pohádku Hladová housenka a snažily se odpovědět na zadané otázky. Děti si procvičily názvy dnů v týdnu, řadily dny správně za sebou, počítaly vše, co housenka snědla a řadily podle dějové posloupnosti.  

Děti ze všech partnerských zemí plnily nejrůznější úkoly spojené s touto pohádkou. Stavěly puzzle, programovaly BeeBot, porovnávaly housenky podle velikosti, počítaly množství housenek atd.

TURECKO
ŘECKO
SLOVENSKO – PREŠOV
POLSKO
SLOVENSKO – KOŠICE

NAŠE ŠKOLKA

Děti si připomněly pohádku Velmi hladová housenka. A plnily zadané úkoly. Moc je to bavilo 🙂 Skládaly puzzle.

Počítaly snědené jídlo. Hledaly dvojici stejných obrázků z pohádky. Procvičovaly orientaci na ploše a paměť. Samostatně plnily úkoly na pracovním listu. Porovnávaly velikost najedené housenky a počítaly množství.

Řadily obrázky podle dějové posloupnosti.


Online hry

O Karnevalu v naší školce si děti zahrály několik online her s balónky. Procvičily si počítání, porovnávání množství balónků a přiřazování skupiny balónků ke správné číslovce. 


Rozloučení se sněhulákem

„Přišlo jaro a náš sněhulák začíná tát. Přemýšlel, jak příští zimu znovu najde děti a země, kterými prošel.

Prolezl Kandinského obrazy, aby našel děti a rozloučil se. Kolem je tolik tvarů a barev!! A bylo zapomenuto. Z obrazů vytáhl svou fotku a začal si všude hrát s tvary a kreslit. Zarazil se, když si vzpomněl na děti, ale uvnitř svého obrovského klobouku byl příliš malý. Čepice!! Znovu uvidí svůj klobouk. Postavily ho děti. Ale ten klobouk!! Jeho klobouk teď zdobily barevné trojúhelníky, čtverce, obdélníky a kruhy. Byl to jen další klobouk.

Tehdy zvažoval, že pošle zprávu. S dětmi se rozloučil zasláním fotografie a kresby své čepice a kódu vzoru na čepici. Děti by měly nakreslit jeho klobouk, rozluštit vzor a ozdobit ho. Když tedy příští zimu navštívil země, poznal země a děti podle svého krásného klobouku“.

Zadání úkolu:

https://www.canva.com/design/DAFbZySt7oI/iSCfpF_HwMP2baOFvsLdNA/view?utm_content=DAFbZySt7oI&utm_campaign=share_your_design&utm_medium=link&utm_source=shareyourdesignpanel&fbclid=IwAR3Syz2Z4UwzspkSCG8ptpCX7AHVNC25TCaEhEbuVK__MfQ-NvVPaxl7FeY

Děti programovaly BeeBot a ozdobily sněhulákovi klobouk geometrickými tvary.

SLOVENSKO
POLSKO
ŘECKO
TURECKO
NAŠE ŠKOLKA

Geometrické tvary v umění

Děti se seznámily s malířem V. Kandinským a jeho uměním. Hledaly geometrické tvary v jeho obrazech. Pak dostaly dva kousky z jeho děl a měly najít obraz, ke kterému patří. Partnerské země pracovaly v trojicích. Naše škola byla ve třetí skupině se dvěma řeckými školami.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZDE:
https://padlet.com/dviragova/geometric-shapes-in-art-aeqgjufso8azx2m1

Seznámení s V. Kandinským

Přiřazování řeckých kousků k obrazům.

Hrajeme si na Kandinského – malování obrazů z geometrických tvarů


Volba loga projektu

Všechny děti ze 6 zemí zapojených do projektu volily jeho logo.

Naše děti vybírají nejhezčí logo projektu.

Vítězem se stalo naše logo vytvořené dětmi z MŠ Těšovice.


Sněhuláci podle fantazie dětí

Další procvičování geometrických tvarů a především jejich názvů.


Stavíme sněhuláky z geometrických tvarů

Každá partnerská země dala za úkol postavit jejich sněhuláka z daného počtu různých geometrických tvarů.

Naše děti se úkolu zhostily velmi svědomitě.


Orientace v prostoru – procvičování názvů partnerských škol, programování BeeBot


Poznáváme partnerské země

Děti se seznámily s mapou partnerských zemí. Starší děti vytvořily obrys mapy a mladší děti vybarvily partnerské země. Skládaly puzzle s mapou partnerských zemí. Seznámily se názvy těchto zemí. Poznaly českou vlajku, vlajky partnerských zemí a namalovaly je.


7. 2. – DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

S dětmi jsme vedly rozhovor na téma Počítač, jeho klady a zápory. Děti přemýšlely k čemu nám počítač slouží a v čem může být nebezpečný. Zahrály si pohádku O Kůzlátkách – nikdy neříkáme cizím lidem své jméno, bydliště, neposíláme jim fotografie atd. Děti shlédly pohádku Krtek v zimě – krteček sedí u počítače /co tam asi dělá?/, je smutný /proč je smutný?/ atd. Pak děti své poznatky o užitku a nebezpečí internetu namalovaly.

Do projektu jsme vytvořili koláž na téma Den bezpečného internetu.

Pohádka krtek v zimě
Naše koláž

Prezentace všech zapojených škol

Školy se měly představit krátkou matematickou říkankou, básničkou nebo písničkou

MŠ KOLOVEČ, ČESKÁ REPUBLIKA
2. MŠ v Jastrzębie-Zdrój, POLSKO
MŠ PREŠOV, SLOVENSKO
5. MŠ KILKIS, ŘECKO
18. MŠ Jastrzębie, POLSKO
MŠ KOŠICE, SLOVENSKO
3. MŠ, ŘECKO

Tvoříme logo projektu


Zúčastněné školy

https://www.pictramap.com/app/view?p=8dac22


O projektu

VESELÁ MATEMATIKA
Projekt je určen pro žáky předškolního věku. Cílem projektu je zvýšit motivaci a zájem studentů o matematiku a programování. Děti jsou přirozeně zvědavé na svět, chtějí zažít, experimentovat a poznávat prostředí prostřednictvím aktivit. Aktivity projektu budou vycházet z přirozených zájmů dítěte, jeho dosavadních schopností, zkušeností s přihlédnutím k možnostem jeho rozvoje. Chceme, aby studenti v projektu zažili dobrodružství a zábavu.

Pracovní postup

1. Prezentace partnerů
2. Představení studentů.
3. Průzkum mezi učiteli "Co očekáváte od projektu?"
4. Návrh tematických bloků projektu – společný dokument všech partnerů.
5. Časový harmonogram projektu
6. Nástroje projektu Web2
7. Tvorba loga projektu - práce studentů
8. Hlasování studentů - logo
 
Očekávané výsledky
Studenti
1. Studenti se seznámí s partnery projektu a jejich zemí.
2. Matematika se stane pro studenty atraktivnější a zajímavější.
3. Zlepší se jejich matematické a programovací dovednosti.
4. Vytvoří společné logo projektu.
5. Vytvoří matematickou pomůcku.
6. Studenti budou řešit úkoly v týmech.
7. Prohloubit své digitální dovednosti.
8. Budou utvářeny klíčové kompetence studentů.
 
 Učitelé
1. Učitelé budou používat matematické hry k výuce konkrétního tématu.
2. Učitelé vytvoří e-knihu z matematických her.
3. Budeme sdílet naše hry a hrát je ve všech projektových školách.
4. Budeme spolupracovat s rodinou a šířit myšlenky projektu.Information

Members:5

Membership: Poland(2), Slovakia(1), Czech Republic(1), Turkey(1)

Age range: 4-6

Subjects of teaching:
Informatics / ICT, Mathematics / Geometry, Pre-School Subjects

Vocational subjects of teaching:
Creative Dramaturgy, IT

Key competences:
Digital, Literacy, Mathematical, Personal, social and learning to learn, Social and learning