Informace k ošetřovnému od 12. 4. 2021

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha 9. 4. 2021

Ošetřovné aktuálně: zavedení rotační výuky, nárok v době velikonočních svátků

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se od pondělí 12. 4. 2021 mění dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení tak, že se pro většinu dětí umožní jejich návrat do škol a školek. Ve většině případů půjde o tzv. rotační výuku, kdy se děti budou ve školách střídat po týdnu. Pro rodiče, kteří pracují v některé z vybraných profesí, bude zajištěna péče o děti i mimo rotační systém, rovněž u vybraných mateřských školek dojde k obnovení péče v původním rozsahu.

Kterých rodičů se týká tzv. rotační systém výuky? U kterých rodičů již naopak potřeba péče skončila, protože zařízení již budou pro jejich děti fungovat nepřetržitě?

Vše je uvedeno v opatření ministerstva zdravotnictví a rodiče mají o obnovení výuky informace ze škol a školek, které jejich děti navštěvují.

U dětí v mateřské škole již neplatí zákaz osobní přítomnosti, jestliže jde o děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí), dále budou otevřeny mateřské školy a třídy pro hendikepované děti, žáky a studenty (v souladu se školským zákonem, tj. jde o osoby s mentálním nebo tělesným postižením, vadami řeči, poruchami učení, chování atd.) a otevřeny budou i mateřské školy při zdravotnických zařízeních.

U prvního stupně základních škol pak bude probíhat rotační systém výuky, nicméně v rozsahu zajišťujícím plnou celodenní péči budou otevřeny školní družiny/kluby (tj. v týdnech, ve kterých v dané třídě probíhá distanční výuka) a mateřské školky pro děti zdravotnických pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb, vybraných pedagogických pracovníků (kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ/ZŠ, družině či školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá, nebo jde o školská zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy), zaměstnanců bezpečnostních sborů, orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce, Finanční správy, ČSSZ, OSSZ a také příslušníků ozbrojených sil. Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.

Jak to tedy bude od 12. 4. 2021 s nárokem na ošetřovné?

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví dosavadní plošné uzavření školských a dětských zařízení mění tak, že v popsaných případech již zákaz osobní přítomnosti dětí v daném zařízení neplatí a obnovuje se výuka a péče o děti v dřívějším rozsahu (případně je péče zajištěna školní družinou či klubem). Rodiče těchto dětí pak již nárok na ošetřovné nemají.

U systému rotační výuky zůstává nárok na ošetřovné při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Pokračuje se v dříve uplatněných žádostech, na nárok nemá vliv, pokud v mezidobí např. dítě dosáhlo věku 10 let.

Máme dvě děti, každé má distanční výuku v jiný týden. Můžeme čerpat dávku na obě?

Čerpat ošetřovné lze na obě děti, u každého dítěte však musí být podána samostatná žádost. Tu může uplatnit buď každý z rodičů na jedno z dětí (dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, nevykazuje přitom jako dny péče, dávka za ně nenáleží), nebo může jeden z rodičů zůstat zcela doma a uplatnit žádosti obě.

Škola umožňuje dohodnout se na distanční výuce i v době, kdy by do ní děti měly v rámci rotace přijít. Mohu této možnosti využít a zůstat doma na ošetřovném?

Ošetřovné ve dnech, kdy je umožněna prezenční výuka (tj. zajištěna péče o dítě), čerpat nelze. Možnost distanční výuky v těchto je možné využít, pokud je např. zaměstnanec dohodnut se zaměstnavatelem na práci z domova, nezakládá však nárok na dávku a takové dny se nevykazují na žádosti o ošetřovné (zaměstnavatel by naopak vykázal odpracovaný den, za který náleží mzda).

Jak budu vyplňovat žádost o ošetřovné? Mohu použít číslo, které jsem používala doposud?

Ano, použijete dosavadní číslo žádosti. Z hlediska právní úpravy stále trvá nařízené uzavření škol jako jedna sociální událost, pouze se nyní podmínky částečně upravily. Žádost podáte standardně, po skončení měsíce, a uvedete dny distanční výuky dítěte jako dny péče o dítě.

U rodičů, u kterých již bude nadále péče o dítě zajištěna celodenně po celý týden, potřeba péče skončila. Nebudou tedy již mít nárok na ošetřovné. Zde platí, že jakmile začnou opět vykonávat své zaměstnání, mohou podat žádost o ošetřovné za všechny dosavadní dny péče od počátku dubna.

Jak postupuje zaměstnavatel?

Zaměstnavatel standardně zašle žádost zaměstnance o dávku v elektronické podobě na místně příslušnou OSSZ. V žádosti vyplní Záznamy zaměstnavatele za příslušné období (nebo přiloží samostatný tiskopis „Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“).

Jak je to s nárokem na ošetřovné v období velikonočních prázdnin?

Podle organizace školního roku 2020/2021 jsou velikonoční prázdniny 1. 4. 2021 (čtvrtek), tedy pouze jeden den. Za tento den tedy v souladu s právní úpravou nárok na ošetřovné není.

Pátek 2. 4. 2021 a pondělí 5. 4. 2021 jsou státní svátky, kdy obecně výuka neprobíhá. Proto za tyto dny, včetně víkendu, může nárok na ošetřovné vzniknout. Jednou z podmínek nároku je, že vznikl nárok na výplatu ošetřovného alespoň za jeden den, který měl být v příslušném kalendářním týdnu pracovním.

Mimořádné opatření MZdr č. j. 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách se doplňuje Mimořádným opatřením MZDr č. j. 14592/2021-4/MIN/KAN.

Článek I, oddíl I, číslo 2 (nově přidáno) Mimořádného opatření MZDr č. j. 14592/2021-4/MIN/KANzní:

2. V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. b) a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení, které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.“.

V praxi to znamená, že pokud žáci s vyjmenovaným druhem postižení doloží potvrzení vydané poskytovatelem zdravotních služeb (lékařem), se nemusí účastnit výuky a přesto, že jejich škola je v provozu, náleží rodiči ošetřování člena rodiny.