Jak budeme testovat?

Aktuality 2023/24Aktuality Koloveč 2023/24

Organizační Informace k provozu od 12. 4. 2021:

V provozu jsou obě zařízení pro děti plnící povinnou předškolní docházku a děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích

 • do MŠ se dostaví dítě s 1 doprovodem, doprovod = rodič, zákonný zástupce, pověřená osoba  /dítě musí být zdravé, nesmí projevovat známky onemocnění, takové dítě se nepřipustí k testování – výjimku mají děti s potvrzením o alergii od lékaře/
 • při příchodu do MŠ má zákonný zástupce respirátor, dítě roušku
 • v budově je vyhrazena testovací místnost – děti v Kolovči budou vstupovat do této místnosti bočním vchodem
 • vzorek z nosu odebírá rodič, dále s testem pracuje pověřená osoba z MŠ
 • po negativním testování dítě roušku odloží v šatně do igelitového sáčku. Po celou dobu pobytu v MŠ mít roušku nemusí.
 • rodič dítěte zaměstnaného ve vybraných profesích přinese první den potvrzení od zaměstnavatele
 • děti rodičů vybraných profesí, které rodiče přihlásili, budou platit poměrnou část školného za měsíc duben – zaplatí v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování
 • pokud se dítě s povinností předškolního vzdělávání neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, budeme tuto absenci evidovat jako omluvenou / škola nemá povinnost tyto děti distančně vzdělávat, přesto budeme těmto dětem na webu školy zadávat vzdělávací nabídku korespondující s prezenčním vzděláváním
 • do MŠ byly dodány testy „ LEPU“ – v příloze těchto informací najdete informační letáček a odkaz na motivační video k testování
 • v MŠ je při testování umožněna asistence třetí osoby – zákonného zástupce, nebo jiná pověřená osoba. POZOR !!!  jiná osoba musí mít písemný souhlas zákonného zástupce o pověření provádět asistenci při testování a musí s touto asistencí souhlasit, tzn. na pověření musí být kdo, koho pověřuje a podpisy obou.
 • testujeme 2x týdně: pondělí a čtvrtek. Dítě, které přijde poprvé např. až v úterý, se musí otestovat v úterý atd.
 • pozitivní test: 1. den testování – dítě opustí s rodičem MŠ, rodič telefonicky kontaktuje dětského lékaře a podrobí se RT-PCR testu, pokud se pozitivní test objeví v jiný než první den testování a dítě již bylo předchozí 2 dny ve skupině dětí v MŠ, odcházejí do karantény všechny děti a čekají na výsledky RT-PCR testu
 • kdo nemusí být testován: dítě u kterého neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo dítě 48 hodin po RT-PCR negativním testu

Průběh testování – leták

Kontrolní seznam příznaků

Další postup v případě pozitivního testu

Manuál covid19 testování ve školách duben 2021

Provoz škol ve školním roce 2020-21